Urban Health Action | Page 3 of 3 | Institute of Public Health Bengaluru

ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿಲುಕದ ಅ೦ಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್

ವಾರ್ಡ ಸ೦ಖ್ಯೆ ೩೦ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರುಷಗಳಿ೦ದ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಮುದಾಯದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ತರುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಭಾರತಮಾತ ಸ್ಲ೦ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಅ೦ಗನವಾಡಿ ಸಹ ಇದೆ. . ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅ೦ಗನವಾಡಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎ೦ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು.ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಆ ಕೇ೦ದ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಗ್ರೇಸ್ ಸ೦ಸ್ಥೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅ೦ಗನವಾಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.  ಅ೦ಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ, ಅ೦ಗನವಾಡಿ ತೆರದು ನ೦ತರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತಿದ್ದರೆ, ಟೀಚರು ಸುಮಾರು ೧೧.೩೦ಕ್ಕೆ ಬ೦ದು ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗಾಗಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಡುತ್ತಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅ೦ಗನವಾಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಕಸಕಡ್ಡಿ ತ೦ದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗದುಕೊ೦ಡಿಲ್ಲ. ಅ೦ಗನವಾಡಿಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳು ಹೆಗ್ಣಗಳ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಅ೦ಗನವಾಡಿಯು ಸಮುದಾಯದ ಅವಶ್ಯಕ ಸೌಲಭ್ಯವೆ೦ದು ನಮಗೆ ಅನಿಸಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕೆ೦ದು ನಾವು ಟೀಚರೊ೦ದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಮಾತನಾಡಿದೆವು, ಆದರೇನು ಅ೦ಗನವಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಟೀಚರು ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ವಿನಃ ಆ ಸ್ಲ೦ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿ೦ದ ಎಷ್ಟು ವ೦ಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ೦ದು ಕಿ೦ಚತು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊ೦ಡೆವು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ೦ಟ್ಟಿಗರು ಮತ್ತು ವಿಧವೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವರೊ೦ದಿಗಿನ ಮಾತು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ೨-೩ ಸಲ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮುಲಕ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆವು.ಅವರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡಿಲ್ಲ. ನ೦ತರ ಸಮುದಾಯದವರೊ೦ದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ಸಮುದಾಯದವರೊ೦ದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೊ೦ದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬ೦ತು, ಒಟ್ಟು ೪೦ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೌಲಭ್ಯದಿ೦ದ ವ೦ಚಿತರಾಗುವ೦ತೆ ಮಾಡಿದರು  ಈ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ…. ಟೀಚರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲೇ ಚರ್ಚೆಗಳಾಯಿತು ಮತ್ತೊ೦ದು ಸಲ ಅ೦ಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡುವುದೆ೦ದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊ೦ದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಅವರು ಸುಧಾರಿಸುವ೦ತೆ ಕಾಣಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ ಹೊಸ ಶಿಶು ಯೋಜನ ಅಧಿಕಾರಿ ಬ೦ದಿದ್ದು ಅವರು ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ಸಹೊದ್ಯೋಗಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು ಒ೦ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ನಾವು ದಾಖಲಾತಿಯೊ೦ದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆವು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರೆ ಬ೦ದು ನೋಡಿ ನ೦ತರ ಕ್ರಮ ತೆಗದುಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ೦ದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು.

ಹೇಳಿದ೦ತೆ ಅವರು ಅ೦ಗನವಾಡಿಗೆ ೧೦ ಗ೦ಟೆಗೆ ಬ೦ದರು. ಅವರಿಗೆ ಅ೦ಗನವಾಡಿಯು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎ೦ದು ತಿಳಿಯಿತು, ನ೦ತರ ಮಹಿಳೆಯರೊ೦ದಿಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಕೇ೦ದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು, ಸಮುದಾಯದೊ೦ದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರಿ೦ದ ಅ೦ಗನವಾಡಿ ಟೀಚರಿ೦ದ ಎನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತಿದೆ ಎ೦ಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ಆ ದಿನವು ಟೀಚರ್ ೧೧ ಗ೦ಟೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರೇಸ್ ಕೇ೦ದ್ರಕ್ಕೆ ಬ೦ದರು. ಲೇಟಾಗಿ ಬ೦ದದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರು ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ನೀಡದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನ೦ತರ ತನಗೆ ಆರಾಮ ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎ೦ದು ಹೇಳಿದರು (ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಉತ್ತರ). ಟೀಚರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಸಮುದಾಯದವರು ರೇಗಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು- “ಇಷ್ಟು ವರುಷಗಳಿ೦ದ ಅ೦ಗನವಾಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ ಯಾವುದಾದರು ಒ೦ದು ಮಗುವಿಗೆ ನಿನ್ನಿ೦ದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ಹೇಳು ನೋಡೋಣ”? ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಚರ್ಚೆಗಳಾಯಿತು, ಅ೦ಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳಲು  ಸಮುದಾಯವರ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆ ಸ್ಲ೦ನ್ ಲೀಡರ್ ಅವರನ್ನು “ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಹತ್ತಿರ್ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಎ೦ದು ಹೇಳಿದರು”. ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ಅ೦ಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟೀಚರನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಎ೦ದು ಒಮ್ಮಲೆ ಕೇಳಿಕೊ೦ಡರು.ಅದರ೦ತೆ ಆಗಲಿ  ಎ೦ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊ೦ಡರು.

ಸಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಬ೦ದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆದಾಗ್ಯು ನಾವು  ಈ ಅ೦ಗನವಾಡಿಗೆ ನಿರ೦ತರವಾದ ಟೀಚರ ಬೇಕೆ೦ದು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿ ಮು೦ದಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೀಚರನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿ೦ದಿನ ಟೀಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡಿದ್ದರೆ ೪೦ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೌಲಭ್ಯದಿ೦ದ ವ೦ಚಿತರಾಗುತ್ತಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ…., ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಈ ಸ್ಲ೦ನ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು…. ಸ್ವಸಹಾಯ ಗು೦ಪು ಅಥವ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಗು೦ಪುಗಳಿ೦ದ ಹೆಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು…..

-Munegowda C.M, Amrutha and UHP team

Whose life is it anyway ?

11 July began like any other Monday in KG Halli,  meant to be a quick review of the last week and a plan for the one to come, but unfolded otherwise. We were interrupted by a phone call from Bharatmata slum; and another, and a third, until it became clear that we needed to be there soon. The information was that Juliet who had gone underground since her last ANC check-up, had surfaced, and the entire community was on the alert. They had seen our team go to unusual lengths trying to track her, and wanted to help.

 So three bus stops and fifteen minutes later all five of us reached Ms. Pakyamary’s place and I met the young woman for the first time. Of indeterminate age, the right side of  her face twisted and swollen with an infected tooth, she seemed the epitome of  fear and misery. Juliet is well under five feet and looks as though a mild breeze will blow her away. Under the ‘dupatta’, the small swelling of her belly is barely visible, and surrounded by a group of loud and angry women, she was led to the small Jesus and Mary shrine nearby. A feature of this urban area are the small Christian, Hindu and Muslim shrines, where the old and infirm sometimes rest and shelter.

One more day in the field – and a million more questions

The first minutes were volatile, with the voices of many angry women creating a raucous backdrop to a highly charged scene. Ms.Pakyamary herself, a powerful local leader was loud in her accusations, asking why Juliet had “run away” and proved so elusive. She , of the soft voice became totally silent, when faced with all the questions. Finally, everyone departed, the local ladies to their chores, two team members for school permissions and two others for medicines and antibiotics for our patient. Antu and myself stayed on, and we tried to gently question and piece the story of the last two months together. Extracting information from this young woman was a huge challenge. We listened,cajoled,advised, entreated, listened some more…….. in a vain attempt to understand her actions.

It appears that this young lady is truly abandoned, she does not know where her mother is, her brothers are incommunicado (no one would admit to knowing them when enquiries were made in the area) and her equally young husband is addicted to drugs. She said her mother-in law fed her dosas this morning and told her to leave the house ……..

When faced with the question of what to do next, she seemed really clueless, at a term pregnancy with an intra –uterine growth retardation, and severe anemia, strangely uncaring but very fearful of the future. From bursting into tears and begging Antu to stay with her in hospital to stubbornly refusing to go back home, we had glimpses of a young child who has never known security and been driven by fear from one life-event to the next. She has spent much of her young life on the road, I suspect. Finally she agreed to wait there while we bearded the lion in the den…….her mother in law who had already given the team a mouthful.

This stalwart, mother of eleven children ( “I have buried five of them”) also appears of indeterminate age, albeit older than Juliet. Life is clearly an immense struggle, a drunken husband lolls on the bed, crying over the loss of the last child who was stabbed in a brawl two months ago, and her voice rings true as she describes the hard work and hunger that haunt her days as a rag picker. She is a survivor; when she speaks, I can see where the Tamil films get their salt –of-the-earth heroines from. After sometime as she repeats herself and her outrage at Juliet’s behaviour, it turns surreal and I am not sure if this is art imitating life or vice-versa. Here is a woman who has very strong ideas on “mariyadaya” –respect- and the fact that women must do their bit…… “I give her little work” she says, “not like I had to do when I was expecting my first child”……..And her eyes fill with unshed tears “ I lost one daughter, she is like another –see I have saved hundred rupees even hidden from my husband, for her delivery”….. “ But how can she go out and claim I do not care”……The ego is hurt, that despite all she has been maligned.

Finally, after much listening and some persuasion, she agrees to look after Juliet if we talk to her.

And this is where we lost the thread. We descended back to the shrine thinking we had “fixed it”. Juliet started out accepting but once her mother in law entered with the accusations, she turned the offer away. “ I will go to my Anni”……an older brother’s wife who has not featured in the story till now. A figment of her imagination? Is she clutching at straws?

And we are left wondering afresh at our definitions of health –  not merely the absence of illness, but the state of physical, mental and social well being – and their relevance in our daily work. How supremely satisfying it is to say ‘holistic care’ or ‘cradle to grave’ and then be given pause to think just because a young and very lost woman wandered into our life by becoming pregnant.

Tomorrow the team is going back to ask if she would like to deliver in an institution that might extend care in such a case as this. If they find her…………..

-Roopa Devadasan

A platform between the community and social services

The Bharathmatha slum community was facing a huge garbage problem. There was  incomplete garbage collection in the area which had given rise to multiple health problems to the community. The IPH team working in the urban health project decided to meet health inspector to discuss this issue and find solutions to help the community at KG halli.

During our meeting with the health inspector, he explained that there were issues with the timings of garbage collection in the area. The garbage collectors (Pourakarmikas) would come early in the morning, when it was inconvenient for the community to hand away the garbage to them.

As a follow-up of this, the IPH team decided to bring the community representatives and the municipality of the area together for a discussion. A meeting between 40 community representatives and BBMP senior health inspector Mr.Rayappa was arranged.

During this interaction, community members articulated the problems they were facing in respect to garbage collection. These problems were that the Pourakarmika workers would come only once in a week and days when these workers would not come the garbage would be thrown outside.

Addressing their problems, the health inspector promised that 2 pourakarmikas will be posted for the area. He also promised that he would ensure that the garbage will be collected twice a day. Further ahead, he requested the community members to handover the garbage to pourakarmikas and not through it outside.

In the same meeting, the community representatives brought up other issues which they were facing on an everyday basis in the locality. These problems were improper cement road, inadequate water supply, bad drainage facility, and many others.  Responding to these issues, the health inspector Mr.Rayappa proposed that in the forthcoming month a meeting including community members, representatives from BWSSB,( Bangalore water supply and Sewage Board)  AE,( Assistant Engineer)  MLA(Member of legislative assembly) and Councilor will be planned. This meeting would provide a platform for the community to interact with higher officials and put forth their grievances to be addressed by all.

One of the objectives of the urban health project is to facilitate a process to bring the community and government officials together on one platform. This activity would motivate the community members to discuss their problems and grievances directly and we anticipate this to be heard and addressed by the government representatives positively.

Blog posted by :  Munegowda C.M.

Who decides when WIFE becomes MOTHER???

Another day in the field, accompanied by community health assistants (CHA) we started walking under burning sun for house visit. We visited few houses and left with many questions. But one of the issues made me think who decides when wife becomes mother??

CHA’s took me to Mumtaz (name changed), young charming pregnant ladies house to talk because she had history of previous two abortions!!! When asked about the incident and on further probing it seemed like something was not normal. She was enthusiastic to talk and show all the reports and prescription but could notice some inhibition to talk about abortion. We didn’t want to hurt her emotions, so left that issue and advised to go for regular check up and started talking to her neighbor.

It was her neighbor who gave an insight into the hidden side of the story, which raised many questions about wife’s freedom/choice, ect. The previous abortions were induced by her husband without the wife knowledge because he was not ready to be a father!! Did Mumtaz share the same feeling?? Nobody asked her nor her husband thought it was necessary to tell her before giving those medicines. The simple question anyone would ask is how he did that…it is so easy to buy medicine over the pharmacy counter and asking wife to take it, who has no clue what it may do to her unborn child!!!

My feeling was that she had no regrets or pain for that incident other than wanting to hide it from us.  I felt she has accepted it without questioning because she choose her partner without her parents’ consent and now she has no support from both the families. We had nothing to say except that we are like your family please feel free to come and talk to us whenever you feel like.

Can this be a reason for husband to abort her baby without her knowledge or because he is not ready to father a child? Why people think that abortion is the easier way to prevent a child than to use contraceptive?? Is it a lack of knowledge? Should it be so easy for anyone to buy medicine over the counter and misuse it?? Who has to be blamed for this-system or the socio cultural aspect or male dominance in the society??

And what is the whole story??

A powerful experience!!!

IPH’s urban health team has begun the training of community health workers. This is a three month training. Classroom sessions will be three days a week alternated with field exercises. The objective of the training is to prepare community members to become community health workers. (more…)