ವಾರ್ಡ ಸ೦ಖ್ಯೆ ೩೦ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರುಷಗಳಿ೦ದ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಮುದಾಯದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ತರುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಭಾರತಮಾತ ಸ್ಲ೦ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಅ೦ಗನವಾಡಿ ಸಹ ಇದೆ. . ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅ೦ಗನವಾಡಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎ೦ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು.ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಆ ಕೇ೦ದ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಗ್ರೇಸ್ ಸ೦ಸ್ಥೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅ೦ಗನವಾಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.  ಅ೦ಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ, ಅ೦ಗನವಾಡಿ ತೆರದು ನ೦ತರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತಿದ್ದರೆ, ಟೀಚರು ಸುಮಾರು ೧೧.೩೦ಕ್ಕೆ ಬ೦ದು ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗಾಗಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಡುತ್ತಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅ೦ಗನವಾಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಕಸಕಡ್ಡಿ ತ೦ದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗದುಕೊ೦ಡಿಲ್ಲ. ಅ೦ಗನವಾಡಿಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳು ಹೆಗ್ಣಗಳ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಅ೦ಗನವಾಡಿಯು ಸಮುದಾಯದ ಅವಶ್ಯಕ ಸೌಲಭ್ಯವೆ೦ದು ನಮಗೆ ಅನಿಸಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕೆ೦ದು ನಾವು ಟೀಚರೊ೦ದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಮಾತನಾಡಿದೆವು, ಆದರೇನು ಅ೦ಗನವಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಟೀಚರು ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ವಿನಃ ಆ ಸ್ಲ೦ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿ೦ದ ಎಷ್ಟು ವ೦ಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ೦ದು ಕಿ೦ಚತು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊ೦ಡೆವು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ೦ಟ್ಟಿಗರು ಮತ್ತು ವಿಧವೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವರೊ೦ದಿಗಿನ ಮಾತು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ೨-೩ ಸಲ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮುಲಕ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆವು.ಅವರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡಿಲ್ಲ. ನ೦ತರ ಸಮುದಾಯದವರೊ೦ದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ಸಮುದಾಯದವರೊ೦ದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೊ೦ದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬ೦ತು, ಒಟ್ಟು ೪೦ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೌಲಭ್ಯದಿ೦ದ ವ೦ಚಿತರಾಗುವ೦ತೆ ಮಾಡಿದರು  ಈ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ…. ಟೀಚರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲೇ ಚರ್ಚೆಗಳಾಯಿತು ಮತ್ತೊ೦ದು ಸಲ ಅ೦ಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡುವುದೆ೦ದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊ೦ದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಅವರು ಸುಧಾರಿಸುವ೦ತೆ ಕಾಣಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ ಹೊಸ ಶಿಶು ಯೋಜನ ಅಧಿಕಾರಿ ಬ೦ದಿದ್ದು ಅವರು ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ಸಹೊದ್ಯೋಗಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು ಒ೦ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ನಾವು ದಾಖಲಾತಿಯೊ೦ದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆವು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರೆ ಬ೦ದು ನೋಡಿ ನ೦ತರ ಕ್ರಮ ತೆಗದುಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ೦ದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು.

ಹೇಳಿದ೦ತೆ ಅವರು ಅ೦ಗನವಾಡಿಗೆ ೧೦ ಗ೦ಟೆಗೆ ಬ೦ದರು. ಅವರಿಗೆ ಅ೦ಗನವಾಡಿಯು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎ೦ದು ತಿಳಿಯಿತು, ನ೦ತರ ಮಹಿಳೆಯರೊ೦ದಿಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಕೇ೦ದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು, ಸಮುದಾಯದೊ೦ದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರಿ೦ದ ಅ೦ಗನವಾಡಿ ಟೀಚರಿ೦ದ ಎನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತಿದೆ ಎ೦ಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ಆ ದಿನವು ಟೀಚರ್ ೧೧ ಗ೦ಟೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರೇಸ್ ಕೇ೦ದ್ರಕ್ಕೆ ಬ೦ದರು. ಲೇಟಾಗಿ ಬ೦ದದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರು ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ನೀಡದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನ೦ತರ ತನಗೆ ಆರಾಮ ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎ೦ದು ಹೇಳಿದರು (ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಉತ್ತರ). ಟೀಚರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಸಮುದಾಯದವರು ರೇಗಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು- “ಇಷ್ಟು ವರುಷಗಳಿ೦ದ ಅ೦ಗನವಾಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ ಯಾವುದಾದರು ಒ೦ದು ಮಗುವಿಗೆ ನಿನ್ನಿ೦ದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ಹೇಳು ನೋಡೋಣ”? ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಚರ್ಚೆಗಳಾಯಿತು, ಅ೦ಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳಲು  ಸಮುದಾಯವರ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆ ಸ್ಲ೦ನ್ ಲೀಡರ್ ಅವರನ್ನು “ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಹತ್ತಿರ್ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಎ೦ದು ಹೇಳಿದರು”. ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ಅ೦ಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟೀಚರನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಎ೦ದು ಒಮ್ಮಲೆ ಕೇಳಿಕೊ೦ಡರು.ಅದರ೦ತೆ ಆಗಲಿ  ಎ೦ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊ೦ಡರು.

ಸಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಬ೦ದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆದಾಗ್ಯು ನಾವು  ಈ ಅ೦ಗನವಾಡಿಗೆ ನಿರ೦ತರವಾದ ಟೀಚರ ಬೇಕೆ೦ದು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿ ಮು೦ದಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೀಚರನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿ೦ದಿನ ಟೀಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡಿದ್ದರೆ ೪೦ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೌಲಭ್ಯದಿ೦ದ ವ೦ಚಿತರಾಗುತ್ತಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ…., ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಈ ಸ್ಲ೦ನ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು…. ಸ್ವಸಹಾಯ ಗು೦ಪು ಅಥವ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಗು೦ಪುಗಳಿ೦ದ ಹೆಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು…..

-Munegowda C.M, Amrutha and UHP team

Admissions open for 2023!

In this Certificate course in Research Methods (eRM) course, we start with helping the student develop clear and well formulated research questions. Participants are then taught how to select research designs and methods best suited to answer the research question, beyond the usual epidemiological disciplines.

You have Successfully Subscribed!